Work : Version มือถือ: Manage : Calenda : Run Number :

 กฏระเบียบการทำงาน
   - เวลาเข้างาน 09.00 น. - 18.00 น. สำหรับพนักงานที่มาสายเกิน 10.00 น. จะถือว่าคุณไม่ได้มาทำงาน ยกเว้น ทำโอที ให้เวลาพักผ่อน 10 ชม.
   - พนักงานที่มาก่อน 09.00 น. และทำงานครบ 8 ชม.ทุกวัน สิ้นเดือนขอรับเงินเพิ่มได้ 300 บาท และไม่ขาดงานเลยรับเพิ่มอีก 200 บาท
   - พนักงานขาดไม่ลา ลดเงินเดือน 50 บาทต่อวันที่ขาด มีผลเดือนถัดไป
   - พนักงานที่ขาดงานเกิน 5 วันต่อเดือน ถือว่าคุณได้ขอลาออกแล้วและไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนที่เหลือ

   - การเบิกเงินล่วงหน้า ให้เบิคได้ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป และเบิคได้ไม่เกินเงินที่จะได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติ
   - เบิกเงินล่วงหน้าให้มาเขียนลงสมุดเบิคเงินรอ ผู้อนุม้ติเช็น

   - ลากิจ ให้ลาล่วงหน้าก่อน 1 วัน โดยมาลงสมุดลากิจ พร้อมรอเซ็นต์อนุมัติ
   - ลาป่วย ให้โทรแจ้งภายในเวลาทำงาน หรือ ใบรับรองแพทย์ หลังจากหายแล้ว


ประกาศ

  • กรุณา ดำเนินการตามระบบที่ได้จัดวางไว้

Login
User :
Pass :